piątek, 30 września 2011

Matura z informatyki

Czas już najwyższy by zacząć się przygotowywać do matury...

Zacznijmy od wymagań: Kliknij by rozwinąć/ukryć


I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Zdający zna i rozumie podstawowe pojęcia, metody, narzędzia i procesy
związane z informatyką i technologią informacyjną:

POZIOM PODSTAWOWY:


1) opisuje środki, narzędzia i metody informatyki posługując się poprawną
terminologią informatyczną

2) zna rolę, funkcje i zasady pracy sprzętu komputerowego

3) charakteryzuje typowe narzędzia informatyczne i ich zastosowania

4) zna podstawową terminologię związaną z sieciami komputerowymi:
rodzaje sieci, protokoły, opisuje podstawowe usługi sieciowe
i sposoby ochrony zasobów

5) omawia przydatność i wiarygodność różnych źródeł i zbiorów informacji oraz
użyteczność sposobów i form ich reprezentowania

6) zna sposoby reprezentowania informacji w komputerze

7) zna podstawowe algorytmy i techniki algorytmiczne:

a) algorytmy badające własności liczb całkowitych i naturalnych
b) algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania)
c) algorytmy na tekstach
d) proste algorytmy szyfrowania
e) metoda dziel i zwyciężaj
f) iteracja i rekurencja

8) zna zasady programowania strukturalnego

9) zna podstawowe własności algorytmów

10) zna podstawowe pojęcia związane z relacyjnymi bazami danych

11) zna i opisuje zasady etyczne i prawne związane z wykorzystywaniem
informacji i oprogramowania


POZIOM ROZSZERZONY:


Jak na poziomie podstawowym oraz

1) zna i opisuje zasady administrowania siecią komputerową

2) charakteryzuje sposoby reprezentowania informacji w komputerze

3) zna systemy liczbowe mające zastosowanie w informatyce

4) zna techniki algorytmiczne i algorytmy:

a) dziel i zwyciężaj
b) metoda zachłanna
c) iteracja i rekurencja
d) badające własności liczb całkowitych
e) wyszukiwania i porządkowania (sortowania)
f) schemat Hornera
g) algorytmy na tekstach
h) algorytmy numeryczne
i) algorytmy kompresji

5) zna wybrane struktury danych i ich realizację

6) zna zasady programowania obiektowego


II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Zdający stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych:

POZIOM PODSTAWOWY:1) posługuje się typowymi programami użytkowymi

2) wykorzystuje wybrane środowisko programistyczne do zapisywania,
uruchamiania i testowania programu

3) korzysta z zasobów i usług sieci komputerowych

4) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnych
bazach danych

5) stosuje podstawowe algorytmy i struktury danych w rozwiązywaniu
problemów informatycznych

6) dobiera właściwy program (użytkowy lub własnoręcznie napisany)
do rozwiązywanego zadania

7) wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań
z różnych dziedzin nauczania i problemów z życia codziennego

POZIOM ROZSZERZONY:

Jak na poziomie podstawowym oraz

1) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnych
bazach danych z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi

2) stosuje kolejne etapy prowadzące do otrzymania poprawnego rozwiązania
problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania

3) stosuje narzędzia i techniki informatyczne do modelowania i symulacji
procesów oraz zjawiskIII. TWORZENIE INFORMACJI

Zdający stosuje metody informatyczne do rozwiązywania problemów:


POZIOM PODSTAWOWY:

1) tworzy specyfikację problemu, proponuje i analizuje jego rozwiązanie
2) formułuje informatyczne rozwiązanie problemu przez dobór
algorytmu oraz odpowiednich struktur danych i realizuje je w wybranym
języku programowania

3) projektuje relacyjne bazy danych i wykorzystuje do ich realizacji
system bazy danych

4) wykorzystuje różnorodne źródła i zasoby informacji do tworzenia
dokumentów tekstowych i multimedialnych


POZIOM ROZSZERZONY:

Jak na poziomie podstawowym oraz

1) projektuje i przeprowadza wszystkie etapy na drodze do otrzymania
informatycznego rozwiązania problemu

2) wykorzystuje metody informatyki w rozwiązywaniu problemów

3) uzasadnia poprawność, złożoność i efektywność rozwiązania problemu

4) projektuje relacyjne bazy danych i proste aplikacje bazodanowe

5) tworzy dokumenty sieciowe i multimedialne z użyciem zaawansowanych
technik, w tym programowania

6) opisuje nowe zastosowania narzędzi informatyki i antycypuje
ich konsekwencje dla życia społecznego,
gospodarczego (korzyści i zagrożenia)

Jak już wiemy czego trzeba się nauczyć to czas zacząć się uczyć ;D
Kolejne artykuły będą zawierać informację właśnie związane z maturą, jeżeli jest jakiś temat którego nie rozumiecie a chcielibyście bym omówił napiszcie w komentarzach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz